ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
NR 2 W KRAKOWIE
REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
DO:
4-LETNIEGO TECHNIKUM NR 16 w zawodach:
-technik pojazdów samochodowych,
-technik usług fryzjerskich,
-technik logistyk,
-technik mechanik w zakresie: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
3-LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA w zawodach:
-fryzjer,
-sprzedawca,
-ślusarz
-elektromechanik pojazdów samochodowych
-mechanik pojazdów samochodowych,

3-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

-absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od klasy drugiej

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU:

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej szkoły branżowej  I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum(Dz.U z 2017 roku poz 586)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.2017 r poz 170)

3. Zarządzenie Nr /17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych .

4.Statut ZSM Nr 2 w Krakowie

5.Inne przepisy szczegółow

ROZDZIAŁ I

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

1. W okresie poprzedzającym rekrutację do klas pierwszych ZSM nr 2 w Krakowie kandydaci składają podania- kwestionariusze, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów, a także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodach:

-technik pojazdów samochodowych,

-technik usług fryzjerskich,

-technik logistyk,

-technik mechanik,

-fryzjer,

-sprzedawca,

-mechanik pojazdów samochodowych

-elektromechanik pojazdów samochodowych,

-ślusarz.

2. Podania-kwestionariusze należy złożyć na odpowiednich drukach.

3. Kandydaci składają dokumenty w następujących terminach:

a) do Technikum nr 16, Szkoły branżowej I stopnia

od 24 kwietnia 2017r.  do 12 czerwca 2017r.  do godz. 15.00.

Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum.

W przypadku gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne objęte są tym systemem, a gimnazjum nie jest objęte kandydaci składają podania wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;

b)  do IX LO Dla Dorosłych- do 28sierpnia 2017r.(składanie dokumentów).

4. Rekrutację do ZSM nr 2 w Krakowie przeprowadza się w następujących terminach:

 • od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków;
 • od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
 • 7 lipca 2017r. godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 5 lipca 2017 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 7 lipca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;
 • od 5 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2017 – rekrutacja uzupełniająca

5. Rekrutację do IX LO Dla Dorosłych przeprowadza się w następujących terminach:

a) do 25 sierpnia 2017r. – składanie dokumentów

b) 28 sierpnia 2017 r.- ogłoszenie list przyjętych.

6. Rekrutacja dodatkowa do ZSM nr 2 w Krakowie odbywa się sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej lub wyznaczony przez niego członek .

7. W rekrutacji dodatkowej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

8. W rekrutacji dodatkowej kandydaci posługują się oryginałem dokumentów.

9. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w ZSM nr 2 w Krakowie w podaniu wskazują kolejno interesujące ich oddziały.

10. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum w raz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole ZSM nr 2 w Krakowie.

11. Kandydaci do ZSM nr 2 w Krakowie dokonują rejestracji przez Internet, nie obowiązuje ich składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

12. Informacje o kandydatach do ZSM nr 2 w Krakowie wprowadzają do centralnej bazy danych tylko gimnazja objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

13. Jeżeli kandydat pochodzi z gimnazjum nie objętego systemem  rekrutacji elektronicznej, a jedną ze szkół funkcjonujących w ramach ZSM nr 2 w Krakowie jest jego szkoła pierwszego wyboru, to wszystkie informacje wprowadza do centralnej bazy danych Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej lub jej członek.

14. Dokumentami potwierdzającymi wole podjęcia nauki ZSM nr 2 w Krakowie są:

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

15. Kandydaci potwierdzający wolę nauki w ZSM nr 2 w Krakowie oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 14, powinni załączyć:

a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie;

b) orzeczenie kwalifikacyjne Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub Publicznej Poradni Specjalistycznej, jeżeli kandydat posiada wadę słuchu, wzroku, narządów ruchu lub inne schorzenia;

c) ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej;

e) zaświadczenie (zaświadczenia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;

f) umowę o pracę w  celu realizacji praktycznej nauki zawodu zawartą z pracodawcą jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły branzowej I stopnia  w charakterze młodocianego pracownika;

g) dwie fotografie (podpisane na odwrocie)

16. Potwierdzeniem uzyskania przez kandydata tytułu finalisty konkursu szczebla wojewódzkiego oraz ponadwojewódzkiego  jest wpis tego faktu na świadectwie ukończenia gimnazjum.

17. Lista konkursów i sposób przeliczania punktów z poszczególnych przedmiotów i dla konkretnych finalistów wymienionych w punkcie 16 znajduje się w Dz.U z 20 marca 2017 r. poz 586 & 6, 7,8

23. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do 3-letniego IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych powinni załączyć następujące dokumenty:

a) świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

b) 2 zdjęcia

ROZDZIAŁ II

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA, JEJ SKŁAD I ZADANIA

Całością prac związanych z przyjmowaniem do ZSM nr 2 w Krakowie kieruje Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora ZSM nr 2 w Krakowie.

W skład w/w komisji wchodzą nauczyciele i pracownicy ZSM nr 2 w Krakowie powołani zarządzeniem dyrektora.

Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy w szczególności :

ustalenie zajęć edukacyjnych, z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum są przeliczane na punkty;

podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;

ustalenie listy uczniów przyjętych  według zasad, o których mowa w Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

ogłoszenie, w terminach ustalonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, listy kandydatów przyjętych do ZSM nr2 w Krakowie; sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

ROZDZIAŁ III

ZASADY PRZYJMOWANIA DO ZSM NR 2 W KRAKOWIE

1. O przyjęciu kandydata do klas pierwszych:

4-letniego Technikum nr 16 ;

3-letniej szkoły branzowej I stopnia- dla pracowników młodocianych, decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego oraz z przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, a także szczególne osiągnięcia kandydata potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2.O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:

1) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

2) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 80 punktów, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8punktów
 • dopuszczający – 2 punkty.

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 20 punktów, przy czym:

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za uzyskanie tytułu finalisty jest przewidziana osobna punktacja (Dz.U. z 20 marca 2017 Poz 586

3. We wszystkich zawodach wszystkich rodzajów szkół wchodzących w skład ZSM nr 2 w Krakowie obowiązują te same zajęcia edukacyjne z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum są przeliczane na punkty:

- j. polski

- j. angielski lub inny język obcy nowożytny

- matematyka

- informatyka

4.  W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

5. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz liczbę punktów za szczególne osiągnięcia kandydata do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

7. Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do dyrektora ZSM nr 2  wKrakowie w terminie do 7 dni od jej ogłoszenia.